Firmy

Firmy: Státní organizace

ISOWELL Building s.r.o.

Provádíme veškeré studnařské práce CELOROČNĚ (výstavba, prohlubování,rekonstrukce, čištění), vyhledávání vodních zdrojů, montáže čerpací techniky a domácích vodáren, vystrojení studní čerpací technikou. Pro vrtání do písků a štěrků máme speciální techniku.Disponujeme malou, silnou vrtací technikou , tam kde ostatní selhávají, my teprve začínáme.

Jandečkova 37, 435 42 Litvínov - Hamr

+420 733 469 101

vrty@isowell.cz

www.isowell.cz

Magistrát hlavního města Praha

Magistrát v samostatné působnosti hlavního města Prahy plní úkoly uložené Zastupitelstvem hlavního města Prahy nebo Radou hlavního města Prahy a vykonává přenesenou působnost hlavního města Prahy, není-li zákonem svěřena jiným orgánům hlavního města Prahy.

Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1

+420 236 001 111

info@praha.eu

www.praha.eu

ČR - Státní energetická inspekce

Státní energetická inspekce je organizační složkou státu, je podřízena ministerstvu a člení se na ústřední inspektorát a územní inspektoráty. Územní inspektoráty jsou vnitřními organizačními jednotkami Státní energetické inspekce. Sídla územních inspektorátů stanoví ústřední ředitel. Od 1.1.2013 se kompetence a kontrolní činnost Státní energetické inspekce mění na základě nového zákona č. 165/2012 Sb.

Gorazdova 1969/24, 120 00 Praha - Nové Město

+420 224 907 340

posta@sei.gov.cz

www.cr-sei.cz

Státní fond životního prostředí České republiky

tátní fond životního prostředí České republiky je specificky zaměřenou institucí, která je významným finančním zdrojem při ochraně a zlepšování stavu životního prostředí. Je jedním ze základních ekonomických nástrojů pro plnění závazků vyplývajících z mezinárodních úmluv o ochraně životního prostředí, závazků vyplývajících ze členství v Evropské unii a Státní politiky životního prostředí. Fond byl zřízen a jeho činnost je legislativně upravena zákonem č. 388/1991 Sb.

Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha - Chodov

+420 267 994 300

dotazy@sfzp.cz

https://www.sfzp.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy patří mezi ústřední orgány státní správy, v jejichž čele stojí člen(ka) vlády ČR. Působnost Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vymezuje zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR v aktuálním znění.

Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

+420 234 811 111

posta@msmt.cz

www.msmt.cz

Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) bylo zřízeno 19. prosince 1989 zákonem ČNR č. 173/1989 Sb. k 1. lednu 1990 jako ústřední orgán státní správy a orgán vrchního dozoru ve věcech životního prostředí. MŽP je ústředním orgánem státní správy pro ochranu přirozené akumulace vod, ochranu vodních zdrojů a ochranu jakosti podzemních a povrchových vod, ochranu ovzduší, ochranu přírody a krajiny, ochranu zemědělského půdního fondu, výkon státní geologické služby, …

Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10

+420 267 121 111

info@mzp.cz

www.mzp.cz

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcechregionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a…

Staroměstské náměstí 932/6, 110 15 Praha 1

+420 224 861 111

info@mmr.cz

www.mmr.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu je ústředním orgánem státní správy, jehož působnost je vymezena zákonem č.2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Ve své činnosti se řídí Ústavou a právními předpisy České republiky.

Na Františku 1039/32, 110 15 Praha 1

+420 224 851 111

posta@mpo.cz

www.mpo.cz

Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví je ústředním orgánem státní správy pro zdravotní služby, ochranu veřejného zdraví, zdravotnickou vědeckovýzkumnou činnost, poskytovatele zdravotních služeb v přímé řídící působnosti, zacházení s návykovými látkami, přípravky, prekursory a pomocnými látkami, vyhledávání, ochranu a využívání přírodních léčivých zdrojů, přírodních léčebných lázní a zdrojů přírodních minerálních vod, léčiva a prostředky zdravotnické techniky pro prevenci, diagnostiku a léčení lidí,…

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

+420 224 971 111

mzcr@mzcr.cz

www.mzcr.cz

Filtr

Kraje