Školení izolatérů v praxi

Kvalitní izolatér, resp. izolatér obecně, je velmi nedostatková profese, která je však velmi důležitá za účelem, aby nám neteklo na hlavu, případně do bot, ale i jinam. Bohužel situace v oblasti stavebních řemesel moc pozitivní není a ve stejné situaci jsou i další řemesla.

Učit se, učit se, učit se, je trochu zprofanované heslo, ale s jádrem, které považuji za mimořádně důležité, i když s nábojem nechvalné minulosti. Nicméně poučka o učení se je věčná, a to jak ve formě prvotního vyučování, tak i ve formě dalšího vzdělávání a doškolování. 

Pro oblast izolatérství a izolatérů nic obdobného v této republice neexistuje, takže ti se učí za pochodu a jejich primární řemesla jsou naprosto odlišná od této specifické profese. Neexistuje systém a učení za pochodu, nemá to reálnou hodnotu, protože není objektivních učebních postupů, které by pracovníky naučili, jakým způsobem správně provádět hydroizolace a připomínám, není to jen o provádění izolace v ploše, ale i o svařování hydroizolací v konstrukčních detailech, a to jak standardních, tak i nestandardních, které mohou být mnohdy velmi komplikované. Kromě vlastního izolatérství jsou ještě velmi důležité zásady bezpečnosti práce, kde je nutné opět akcentovat bezpečné a kvalitní provádění tak, aby nedošlo k majetkovým škodám, případně škodám na zdraví.

Protože považujeme stavební řemeslo za klíčové pro úspěch jakékoliv stavby, máme ve svých řadách vždy políry, kteří jsou schopni všech prací v oblasti stavebních izolací, a to nejen je sami vykonávat, ale i prezentovat tuto práci pro ostatní ve formě praktických školení, kontrol atd. 

Pro mne osobně je funkce políra synonymem té nejvyšší kvality práce a její kontroly, kterou v daném řemesle můžeme zajistit a mimořádně si polírů a jejich práce vážím.

Definice políra v historických souvislostech vypadá následovně:
Polír je starší název pro vedoucího stavby, nebo její části. Pochází z funkce palíra (parléře, parlíře), zástupce středověké stavební huti. V období baroka měl polír poměrně důležitou funkci a často tvůrčím způsobem ovlivňoval výslednou podobu stavby. Jako polír začínal nejeden architekt a stavitel, např. Kryštof Dientzenhofer. Funkce byla hojně využívána ještě v době výstavby československého pohraničního opevnění v letech 1935–1938. Polír dohlížel na to, aby byl zachován technologický postup stavebních prací a kontroloval stavební dělníky, případně přebíral jejich práci. Což je asi nejdůležitější pracovní náplň políra – tedy kontrolní činnost. Vždy to byl stavební řemeslník s jedinečnými, vynikajícími znalostmi řemesla, které dokázal sám aktivně vykonávat, ale zejména pak kontrolovat práci ostatních, s ohledem na všechny stavební souvislosti. 

Jednou z činností, kterou máme velmi rádi, protože rozšiřuje obzory a předává informace, jsou praktická školení. 
V úterý 17. 4. 2018 jsme takovéto školení realizovali pro jednu z divizí Metrostavu a.s. a to v tom nejsilnějším složení, které máme k dispozici. Školení sestávalo ze dvou částí – teorie a praxe.

Teorii (přehled vad a poruch hydroizolací ze všech ohledů a zejména z hlediska provádění) přednesl Ing. Marek Novotný, Ph.D. (znalec v oboru stavební izolace) a pak následovaly praktické ukázky provádění izolací na maketách, které byly pro toto školení připraveny. 

dsc9102.jpg

teoretická část školení pod taktovkou šťastného školitele, pedagoga, pana inženýra Marka Novotného, Ph.D.

dsc9105.jpg

dsc9106.jpg

Praktickou ukázku izolací (pro ploché střechy) prováděli naši políři pánové Přemysl Rut a Václav Bína s vlastním komentářem nebo i komentářem pana inženýra Marka Novotného. Obsahem předvádění byly izolace na bázi modifikovaných asfaltů, resp. fólií PVC-P, které jsou nejrozšířenějšími izolatérskými technologiemi v našem stavebnictví. Poslední část byla věnována řešení detailů pomocí stěrek, a to stěrky na bázi PMMA, tedy polymetylmetakrylátu, který se ukazuje v současné době jako nejlepší hydroizolační materiál, hydroizolační stěrka. 

Pro praktické ukázky byly použity výrobky (pásy a stěrky) společnosti AXTER CZ s.r.o. a PVC-P fólie společnosti Fatra a.s.

Počasí nám přálo, a tak jsme (po teorii) vyrazili ven, kde na dvou maketách probíhaly po čas několika hodin praktické ukázky - od položení izolace, správného svaření, opracování detailů, prostupů aj. 

dsc9108.jpg

Makety jsou připraveny, jde se na plac...

dsc9119.jpg

Účastnici školení byli seznámeni s materiálem a pomůckami - nástroji pro provádění. Na obrázku vidíme pokládku asfaltového pásu.

dsc9175.jpg

role zleva - modifikovaný asfaltový pás s ochranným posypem z drcené břidlice - finální vrstva 
role zprava - PVC-P fólie 

dsc9133.jpg

Důležité je myslet i na ochranné pomůcky typu brýle a rukavice. Léta praxe jsou znát, a tak práce s hořákem, izolatérským nožem a špachtlí byla přímo nádhernou a především důležitou ukázkou pro nezkušené či méně zkušené přítomné. Jemná práce, důležitost soustředění se na každý detail. A pečlivost. Na obrázku příprava hořáku.

dsc9136.jpg

aktivace samolepicí vrstvy

dsc9145.jpg

Provádění svislé izolace ze samolepicího asfaltového pásu, který se pokládá na střešní polystyrén.

dsc9157.jpg

Účastníci školení bedlivě sledovali každičký krok zkušeného izolatéra...

dsc9165.jpg

svaření spoje

dsc9167.jpg

řezání pásu s posypem

dsc9172.jpg

pokládka zesilujícího pásu přes hranu

dsc9181.jpg

Pánové poslouchali, pozorovali a zapisovali si...

dsc9188.jpg

opracování rohu zesilujícího pásu - kout

dsc9193.jpg

provedení koutu - detail

dsc9207.jpg

natavování finálové vrstvy v ploše

dsc9208.jpg

ukončení izolace

dsc9221.jpg

natavování pásu v ploše

dsc9232.jpg

provádění rohové tvarovky v koutě

dsc9252.jpg

diskuse

dsc9255.jpg

příprava nářadí

dsc9256.jpg

příprava pro opracování kruhové prostupu

dsc9257.jpg

dsc9258.jpg

Pan Přemysl Rut společně s panem Václavem Bínou kromě skvělé práce popsali detailně - na co si dát pozor, co a jak provádět, upozornili na možné chyby. Na obrázku vidíme přípravu tvarovek.

dsc9259.jpg

dsc9261.jpg

opracování kruhového prostupu - 1. krok

dsc9262.jpg

detail

dsc9264.jpg


dsc9265.jpg

důkladné vytvarování do hrany

dsc9267.jpg

dsc9268.jpg

dsc9269.jpg

zavaření spoje

dsc9270.jpg

natavení spodní části prostupu

dsc9275.jpg

čtvercová tvarovka přes 1. část opracování - 2. krok

dsc9277.jpg

natavování tvarovky

dsc9280.jpg

dsc9281.jpg

Doporučujeme použít přítlační váleček pro vytlačení asfaltového návalku ve spojích.

dsc9283.jpg

dsc9286.jpg

dsc9287.jpg

dsc9289.jpg

finálová podoba opracování prostupu

dsc9294.jpg

dsc9295.jpg

dsc9297.jpg

navařování PVC-P fólie do hrany koutové lišty

dsc9303.jpg

svislá izolace - natavování na ukončovací lištu

dsc9304.jpg

dsc9305.jpg

systémové tvarovky - roh, kout

dsc9306.jpg

V závěru školení předal pan Rut hořák do rukou těm méně zkušeným, aby si pod jeho dohledem práci vyzkoušeli. Přítomní pánové se neostýchali a zkusili si tuto pro stavby tak důležitou činnost sami.

dsc9310.jpg

dsc9314.jpg

dsc9315.jpg

dsc9317.jpg

dsc9318.jpg

dsc9322.jpg

diskuse v průběhu školení

dsc9330.jpg

netěsné provedení spoje kontrolované zkušební jehlou

dsc9335.jpg

opracování koutu zesilující systémovou tvarovkou

dsc9336.jpg

netradiční příprava prostupu

dsc9344.jpg

Systémová tvarovka se dá na stavbě i vyrobit, a to z detailové fólie.

dsc9345.jpg

opracování kruhového prostupu - 1. krok

dsc9348.jpg

dsc9351.jpg

Při svařování PVC-P fólie se používá přítlační váleček.

dsc9352.jpg

opracování kruhového prostupu - svislá část - 2. krok

dsc9356.jpg

dsc9357.jpg

dsc9358.jpg

svařování spoje

dsc9359.jpg

svařování spoje s pomocí přítlačného válečku

dsc9360.jpg

dsc9362.jpg

dsc9368.jpg

opracování spodní části prostupu detailovým válečkem

dsc9375.jpg

dsc9381.jpg

opracování kruhového prostupu - ohraničení páskou pro správný tvar - použití výztužné vložky - 1. krok

dsc9383.jpg

míchání stěrky - důraz na dávkování

dsc9385.jpg

pomoc při stříhání výztužné vložky

dsc9391.jpg

nanášení 1. vrstvy stěrky pomocí válečku

dsc9392.jpg

vložení výztužné vložky do čerstvé stěrky - doporučujeme gumové rukavice

dsc9393.jpg

detail

dsc9394.jpg

dsc9395.jpg

nanášení stěrky na svislou část

dsc9398.jpg

důkladné vtlačení výztužné vložky do stěrky

dsc9399.jpg

odřezy asfaltových pásů

dsc9401.jpg

diskuse 

dsc9402.jpg

dsc9403.jpg

úsměv nad dobře vykonanými ukázkami

dsc9406.jpg

zkouška nastavení teploty pro svařování PVC-P fólie 

dsc9407.jpg

prohlídka zkoušky teploty

dsc9409.jpg

čištění svařovacího přístroje pomocí kartáče od spalin

dsc9410.jpg

dsc9413.jpg

zkušební svar po nastavení teploty

dsc9414.jpg

ukázka špatně nastavené vysoké teploty - svár není svařený, ale tzv. převařený, spečený - špatně!

dsc9417.jpg

zkouška pevnosti spoje

dsc9421.jpg

dsc9422.jpg

zkouška pevnosti spoje 

dsc9428.jpg

dsc9429.jpg

dsc9430.jpg

Místo výkonu bylo nasnímáno dronem, praktickou to pomůcku pro stavebně-technické průzkumy střech v rámci znaleckých a expertních posudků, které společnost A.W.A.L. s.r.o. zpracovává. Kromě celkových záběrů lze pořizovat rovněž hodnotné detailní snímky. Na obrázku vidíme pana inženýra Marka Novotného, Ph.D., který má k dronům velmi vřelý vztah.

dsc9319.jpg

dsc9321.jpg

dsc9326.jpg

šťastný pilot Ing. Marek Novotný, Ph.D. pod střechou

Praktická školení tohoto typu patří do oblasti služeb naší expertní, znalecké a projektové firmy A.W.A.L. s.r.o.. Nabízíme tato školení široké odborné veřejnosti, protože považujeme za důležité, aby tyto informace byly dosažitelné pro širokou veřejnost a samozřejmě, jsou vždy modifikována podle skutečných požadavků. 

Tato školení je možné poptat na e-mailové adrese info@awal.cz. Rádi vás zaškolíme, považujeme to za jednu z nejdůležitějších činností, které vykonáváme. Rozsah naší činnosti najdete na www.awal.cz. 

autoři: Ing. Marek Novotný, Ph.D., Kateřina Zelená
foto: Kateřina Zelená
odborný komentář k fotografiím: Přemysl RutČlánek má souvislost s firmou A.W.A.L. s.r.o..

Anotace

Česky

školení izolatérů - teorie + praktické ukázky - PVC-P, asfalt, stěrka