Články

Absence posypu

Ivo Ušák

Hrubozrnný posyp (granulát) šindelů má kromě estetických funkcí vliv zejména na životnost vlastní krytiny. Souvislé pokrytí povrchu šindele granulátem zabraňuje expozici živičných vrstev vůči ultrafialovému záření. To ve svých důsledcích zpomaluje proces stárnutí živice (asfaltu). Granulát musí po…

Poruchy vzniklé špatným skladováním a manipulací

Marek Novotný

Při manipulaci a skladování je nutné, aby byla zachovávána základní pravidla slušného chování k hydroizolacím. V případě ignorace něktrých zásad dojed k nevratnému poškození izolačních materiálů. Obrázky v příloze ukazují důsledky špatného skladování asfaltových hydroizolačních pásů. Základní…

Výrobní poruchy hydroizolačních materiálů

Marek Novotný

Značné množství poruch hydroizolačních materiál a posléze i systémů vzniká již ve výrobě. Většinu chyb by měla eliminovat kontrola výroby. Ne vždy je tento kontrolní mechanismus 100% účinný. Příčinou výrobních poruch může být: nevhodná konstrukce materiálů; nekvalitní suroviny; chyby kontroly…

Poruchy vzhledu – architektonické hledisko (kosmetické poruchy)

Marek Novotný

Střešní plášť je v podstatě pátou fasádou stavby, proto i tato část objektu by měla vypadat esteticky. V tomto případě jde zejména o estetický vzhled střešního pláště, který má samozřejmě přímý vztah s jeho životností:- Rovinnost, jak povrchu (hydroizolačního povlaku), tak i podkladu, který se…

Poruchy vyplývající z provozu a údržby a všeobecně se zacházením s hydroizolacemi

Marek Novotný

Slušně, s úctou a dobře bychom se měli chovat nejen k lidem, ale i svým věcem, či výsledkům práce své i někoho jiného. Proto i střešní plášť si zaslouží dobré zacházení... Pokud si sami postavíte rodinné domek, vydáte mnoho úsilí a každičký "šrám" vás bude hodně mrzet. Bohužel v naší malé zemi…

Poruchy z požárního hlediska

Marek Novotný

Požární hledisko se sice u střešních plášťů v současné době dominantně vztahuje k hydroizolačnímu povlaku, ale na celý střešní plášť včetně tepelné izolace a nosné konstrukce je přesto nutno hledět jako na komplex. Při požárech některých hydroizolačních a tepelně izolačních materiálů vznikají…

Poruchy vyplývající z volby rizikových technologií

Marek Novotný

V průběhu času se velmi měnil názor na rizikové technologie. V následujících řádcích se pokusíme o jejich výčet pro současnou dobu, který samozřejmě není úplný, ale odráží zkušenosti do roku 2002. Na našich střechách se objevuje mnoho různých technologií, které vybočují z běžného evropského…

Stavebně fyzikální poruchy

Marek Novotný

Stavebně fyzikální poruchy mohou mít příčiny v etapách navrhování nebo provádění. V průběhu životnosti střešních plášťů vznikají pouze v případě dramatických změn vnějších nebo vnitřních klimatických podmínek. Tyto poruchy vznikají: nedostatečným množstvím tepelných izolací v ploše a detailech.…

Poruchy vodotěsnosti hydroizolací

Marek Novotný

Poruchy vzniklé nekvalitním, či špatným projektovým řešením, porušením izolací v ploše i v detailech a v neposlední řadě i nekvalitní prací. Poruchy vodotěsnosti tedy lze rozčlenit do několika základních podskupin: PORUCHY VODOTĚSNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z PROJEKTOVÉHO ŘEŠENÍ volba rizikových…

Statické poruchy střešních plášťů

Marek Novotný

Poruchy zařazované do kategorie statických poruch vznikají v důsledku: V DŮSLEDKU PŘETÍŽENÍ poddimenzováním nosných konstrukcí nebo zakládání v průběhu navrhování nebo provádění, důsledkem toho mohou být deformace podkladních a nosných konstrukcí střešních plášťů (Obr. 1), objemové změny…

Filtr

Výrobky

Teorie

Aplikace

Obecné