Články

Poruchy vyplývající z volby rizikových technologií

Marek Novotný

V průběhu času se velmi měnil názor na rizikové technologie. V následujících řádcích se pokusíme o jejich výčet pro současnou dobu, který samozřejmě není úplný, ale odráží zkušenosti do roku 2002. Na našich střechách se objevuje mnoho různých technologií, které vybočují z běžného evropského…

Stavebně fyzikální poruchy

Marek Novotný

Stavebně fyzikální poruchy mohou mít příčiny v etapách navrhování nebo provádění. V průběhu životnosti střešních plášťů vznikají pouze v případě dramatických změn vnějších nebo vnitřních klimatických podmínek. Tyto poruchy vznikají: nedostatečným množstvím tepelných izolací v ploše a detailech.…

Poruchy vodotěsnosti hydroizolací

Marek Novotný

Poruchy vzniklé nekvalitním, či špatným projektovým řešením, porušením izolací v ploše i v detailech a v neposlední řadě i nekvalitní prací. Poruchy vodotěsnosti tedy lze rozčlenit do několika základních podskupin: PORUCHY VODOTĚSNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z PROJEKTOVÉHO ŘEŠENÍ volba rizikových…

Statické poruchy střešních plášťů

Marek Novotný

Poruchy zařazované do kategorie statických poruch vznikají v důsledku: V DŮSLEDKU PŘETÍŽENÍ poddimenzováním nosných konstrukcí nebo zakládání v průběhu navrhování nebo provádění, důsledkem toho mohou být deformace podkladních a nosných konstrukcí střešních plášťů (Obr. 1), objemové změny…

Úvod do poruch plochých střech

Marek Novotný

Poruchy střešních plášťů mohou vznikat buď v důsledku jedné dominantní příčiny, nebo v důsledku souběhu několika příčin. Stanovit primární příčinu je často velmi obtížné, stejně jako určit podíly jednotlivých příčin při jejich souběhu.Poruchy mohou vznikat v průběhu celého procesu přípravy…

Filtr

Výrobky

Teorie

Aplikace

Obecné